Znalecký posudok – odhad hodnoty nehnuteľností

V rámci služieb, ktoré vám Greenstudio ponúka je aj možnosť vypracovať znalecký posudok.

  • Vypracovanie znaleckých posudkov pre stavby, pozemky, byty pre hypotekárne úvery, darovacie a dedičské konania a prevody.
  • Možnosť vypracovania znaleckého posudku aj do 24 hodín od doručenia potrebných podkladov.
  • Poradenská činnosť pri kúpe starších alebo rozostavaných rodinných domoch

Čo budeme na znalecký posudok potrebovať

Byt

Pre ohodnotenie bytu sú potrebné nasledovné podklady:

1. List vlastníctva – aktuálny (môže byť aj vytvorený cez www.katasterportal.sk)
2. Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom v ktorom sa byt nachádza (môže byť aj vytvorená cez www.katasterportal.sk)
3. Doklad o veku domu (vydá správca domu), alebo kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia; pokiaľ sa jedná o byt vytvorený nadstavbou alebo vstavbou, tak sú potrebné doklady o veku jednak pre dom, jednak pre byt (nadstavbu alebo vstavbu)
4. Nadobúdacie doklady aktuálneho vlastníka bytu (napr. kúpna zmluva)
5. Pôdorys bytu (tento podklad nie je bezpodmienečne nutný)

Rodinný dom

Pre ohodnotenie rodinného domu sú potrebné nasledovné podklady:

1. List vlastníctva – aktuálny (môže byť vytvorený aj cez www.katasterportal.sk)
2. Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom, aj na priľahlé pozemky (može byť vytvorená aj cez www.katasterportal.sk)
3. Doklad o veku domu – kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia
4. Projektovú dokumentáciu stavby (tento podklad nie je bezpodmienečne nutný).

znalecký posudok rodinný dom

Pozemok

Pre ohodnotenie pozemku v zastavanom území obce (v intraviláne) sú potrebné nasledovné podklady:

1. List vlastníctva – aktuálny (môže byť vytvorený cez www.katasterportal.sk)
2. Kópia katastrálnej mapy na posudzovaný pozemok (môže byť vytvorená cez www.katasterportal.sk) respektíve geometrický plán
3. Iné doklady – napr. Územnoplánovaciu informáciu alebo Územné rozhodnutie alebo Stavebné povolenie