Po záväznom odsúhlasení architektonickej štúdie (štúdia, ktorá by mala predchádzať projektu domu) sme pripravení pokračovať ďalej v tvorbe samotného projektu domu. Ten potom slúži ako podklad pre stavebné povolenie a tiež ako projekt k realizácii stavby. Nami poskytované projekty domov obsahujú všetky náležitosti vyžadované právnymi predpismi pre účely stavebného konania. Zároveň Vám detailné rozpracovanie tohto projektu prináša nasledujúce výhody pri realizácií domu:

 • kontrola použitých materiálov pri stavbe domu,
 • prehľad spotrebovaného objemu materiálu voči rozpočtu,
 • kontrola prevedenia jednotlivých detailov a konštrukčných riešení,
 • slúži ako záväzný podklad pre zmluvu o výstavbe domu.

projekty domov Greenstudio

Každý technický a konštrukčný detail projektu posudzujeme z hľadiska „teplotechniky“. To znamená, že na základe simulácie použitých materiálov a súvisiacich prepočtov sme schopní navrhnúť najoptimálnejšie riešenie pre úsporu energie Vášho domu. Zároveň si vytipujeme takzvané „kritické detaily“ (miesta v konštrukcii, ktoré by v prípade nedokonalého vyhotovenia spôsobili rôzne defekty) a tieto v projekte rozpracujeme detailne v mierke 1:10.

Projekty domov obsahujú aj návrh použitia konkrétnych materiálov (najmä obvodové murivo a tepelnú izoláciu), ktoré Vám pomôžeme zvoliť s ohľadom na rozpočet projektu, energetickú úspornosť objektu, akustické a akumulačné vlastnosti konštrukcie a ďalšie kritériá podľa Vašich požiadaviek.

Čo posudzujeme v rámci stavebnej fyziky:

 • Odpor pri prechode tepla
 • Súčiniteľ prechodu tepla
 • Vnútornú povrchovú teplotu
 • Priebeh teplôt v konštrukcii
 • Určenie kondenzácie vodnej pary v konštrukcii
 • Priebeh čiastkových tlakov nasýtenej vodnej pary
 • Množstvo skondenzovanej vodnej pary
 • Dvojrozmerné teplotné pole s vykreslením priebehu izoterm v detaile
 • Infračervené zobrazenie detailu
 • Určenie najnižšej povrchovej teploty v detaile
 • Lineárny stratový súčiniteľ ψ
 • Ekonomickú návratnosť vzhľadom na energetickú spotrebu objektu
 • Potrebu tepla na vykurovanie
 • Optimalizáciu konštrukčných detailov na základe tepelno-technických posúdení

 

NEVIETE SI VYBRAŤ STAVEBNÝ MATERIÁL?

 • Oslovte nás a podelíme sa s Vami o naše skúsenosti formu konzultácií.

button portfolio

Projekty domov pozostávajú z 3 častí:

ČASŤ A – TEXTOVÁ ČASŤ
 1. A) SPRIEVODNÁ SPRÁVA
 2. B) SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA
 3. C) CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY
 • ZAKRESLENIE DO KATASTRÁLNEJ MAPY
 • ENERGETICKÝ A TEPLOTECHNICKÝ POSUDOK STAVBY
 • NAKLADANIE S ODPADMI POČAS REALIZÁCIE STAVBY
ČASŤ B – STAVEBNÁ ČASŤ / ČASŤ ARCHITEKTÚRA
 • TECHNICKÁ SPRÁVA
 • KOORDINAČNÁ SITUÁCIA, M 1:250
 • ARCHITEKTONICKÁ SITUÁCIA, M 1:250
 • PÔDORYS ZÁKLADOV, M 1:50
 • PÔDORYS PRVÉHO NADZEMNÉHO PODLAŽIA, 1.NP, M 1:50
 • PÔDORYS DRUHÉHO NADZEMNÉHO PODLAŽIA, M 1:50
 • PÔDORYS STRECHY, M 1:50
 • REZ A-A (PRIEČNY REZ), M 1:50
 • REZ B-B (POZDĹŽNY REZ), M 1:50
 • VÝKRES KROVU, M 1:50
 • POHĽAD 1, M 1:50
 • POHĽAD 2, M 1:50
 • POHĽAD 3, M 1:50
 • POHĽAD 4, M 1:50
 • SCHEMATICKÉ DETAILY 1, M 1:10
 • POZNÁMKY K STAVEBNEJ ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
 • SKLADBY STENOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
 • SKLADBY PODLÁH
 • SKLADBY STRIECH
 • SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE
 • VÝKAZ SYSTÉMOVÝCH PREKLADOV
 • OKNÁ, ZASKLENÉ STENY A EXTERIÉROVÉ DVERE
 • VNÚTORNÉ DVERE
 • VÝLEZ DO PODSTREŠNÉHO PRIESTORU
 • KLAMPIARSKE PRVKY
 • ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY
 • VÝKAZ VÝMERU A ROZPOČET STAVEBNEJ ČASTI PROJEKTU
ČASŤ C – PROFESIE
 • STATIKA ( REALIZAČNÝ PROJEKT )
 • ZDRAVOTECHNIKA ( VODA, KANÁL, PLYN ) (PSP)
 • VYKUROVANIE (PSP)
 • ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD (PSP)
 • POŽIARNA OCHRANA (PSP)

button kontakt