Čo jednotlivé služby zahŕňajú

Výber architektonického štúdia je ťažiskovým rozhodnutím pri realizácii predstáv o bývaní a nezáleží na tom, či potrebujete poradenstvo, vypracovanie projektu, návrh interiéru či realizáciu existujúceho návrhu. Mali by ste si vybrať niekoho, koho štýl vám vyhovuje, kto má skúsenosti s vami požadovaným typom spolupráce a kto ponúka všetky služby, ktoré budete využívať. Greenstudio ponúka komplexné riešenia pre vaše bývanie od návrhu interiéru, projekty domov, cez rekonštrukciu až po realizáciu samotnej stavby a stavebný dozor.

1) Architektonická štúdia

Architektonická štúdia je prvotným premietnutím zámeru klienta do konkrétnej priestorovej podoby. Túto etapu netreba podceniť, pretože dodatočné úpravy počas výstavby sa môžu poľahky stať najväčšou položkou na vašom účte za realizáciu. Štúdia slúži ako podklad pre následné rozhodovanie klienta o ďalšom postupe, ktorý zahŕňa výber realizátora, materiálu atď.

2) Projekty domov

Po záväznom odsúhlasení architektonickej štúdie sme pripravení pokračovať ďalej v tvorbe projektu domu, ktorý slúži ako podklad pre stavebné povolenie a tiež ako projekt k realizácii stavby. Nami poskytované projekty domov obsahujú všetky náležitosti vyžadované právnymi predpismi pre účely stavebného konania.

projekty domov architekt

3) Vizualizácia projektu

Profesionálna grafická vizualizácia ponúka nadštandardný pohľad na Váš projekt. Pomôže Vám lepšie si predstaviť priestory, uchopiť vzťahy medzi miestnosťami a značne uľahčuje rozhodovanie súvisiace s interiérom.

4) Interiérový dizajn

Človek si rád myslí, že zariaďovanie interiéru zvládne sám, ale interiérový dizajn – to je oveľa viac ako dilema, kam umiestniť sedačku a kam televízor. Pracuje so svetlom, atypickým nábytkom, s optickým rozširovaním či prehlbovaním priestorov, pomáha interpretovať vašu identitu prostredníctvom vášho bývania. A nielen bývania, Greenstudio si takisto uvedomuje dôležitosť interiérového dizajnu pre obchodné a kancelárske priestory.

5) Dispozičné riešenia panelových bytov a návrh ich rekonštrukcie

Rekonštrukciu bývania považujeme za minimálne rovnako ambiciózny projekt, akým je výstavba nového, ak nie viac. Väčšina panelových bytov vyzerá ako cez kopirák a zanechať na nich svoj odtlačok prostredníctvom rekonštrukcie je skutočná výzva, ktorá si vyžaduje dôslednosť architektonického štúdia. Ponúkame štúdie a projekty dispozičného riešenia interiérov a návrhy rekonštrukcií. Povedzte nám o svojich predstavách a my Vám ukážeme, ako môžete z typizovaného priestoru vyťažiť maximum.

6/ Dokumentácia pre územné rozhodnutie

Výsledkom podania dokumentácie by malo byť rozhodnutie stavebného úradu o určení územia na zastavanie a na umiestnenie stavby na ňom. Územné rozhodnutie posudzuje najmä polohopisné a výškové osadenie navrhovanej stavby a jej vzťahy k okoliu.

7/ Dokumentácia pre stavebné povolenie

Slúži ako podklad pre stavebný úrad, ktorý overí absenciu rozdielov s územným rozhodnutím a je hlavným podkladom pre výstavbu. Okrem súhrnnej technickej správy (urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby), obsahuje aj riešenie inžinierskych sietí ako pripojenie na vodu či elektrickú sieť.

8) Realizačná dokumentácia

Realizačná dokumentácia obsahuje zapracované podmienky stavebného povolenia a je podkladom pre zadanie súťažných podmienok na výber dodávateľa stavby, resp. na výber jednotlivých subdodávok, technológií a materiálov. Obsahom realizačnej dokumentácie sú taktiež podrobne rozpracované časti projektu, konštrukčné detaily stavby, presný popis výrobkov a zariadení, podrobné výkazy výmer a podrobný rozpočet stavby. Takýto podrobný rozpočet významne znižuje riziko, že dôjde zo strany dodávateľov stavby k nesprávnej realizácii a fakturácii nejednoznačných prác navyše.

9) Inžiniering

Pustenie sa do realizácie stavebného projektu je samo o sebe stresujúcim rozhodnutím, preto Vám ušetríme maximum času a nervov tým, že za Vás uskutočníme úkony spojené s vybavením územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudácie stavby.

10) Realizácia – riadenie stavebných akcií

Projekty sú schválené, povolenia udelené, môže sa začať stavať. So samotnou stavbou sa však opäť spája množstvo úkonov, ktoré konzumujú čas, ktorý by ste inak mohli venovať získavaniu prostriedkov na financovanie samotného projektu. Preto ich za vás vyrieši Greenstudio. Medzi tieto úkony patrí napríklad príprava podkladov pre výber dodávateľov stavby, riadenie dodávateľských tendrov či uzatváranie zmlúv na realizáciu stavby, a to je len prípravná fáza. Pri samotnej realizácii zabezpečíme manažment dodávateľov a subdodávateľov, koordináciu dodávok materiálu a takisto aj dohľad nad realizáciou stavby a dôslednú kontrolu dodržiavania všetkých štandardov a postupov.

realizácia stavby

11) Optimalizácia

Ak Vás zaujala idea nízkoenergetického bývania, vieme vám pomôcť aj s už existujúcim projektom a optimalizovať ho do podoby s čo najväčšími energetickými úsporami, pričom sa budeme snažiť zachovať z neho maximum.

12) Odhad hodnoty nehnuteľností

  • Vypracovanie znaleckých posudkov pre stavby, pozemky, byty pre hypotekárne úvery, darovacie a dedičské konania a prevody.
  • Možnosť vypracovania znaleckého posudku aj do 24 hodín od doručenia potrebných podkladov.
  • Poradenská činnosť pri kúpe starších alebo rozostavaných rodinných domov.

Uvažujete o stavbe domu, rekonštrukcii alebo nad novým interiérom? Naši architekti vám radi pomôžu v ktorejkoľvek fáze vášho projektu vrátane realizácie: +421 948 199 888