Štatút propagačnej a reklamnej súťaže „Vyhraj Tulivak“ (ďalej len „Štatút“)
Štatút propagačnej a reklamnej súťaže „Vyhraj Tulivak“ (ďalej len „Štatút“)
upravuje podmienky účasti na propagačnej a reklamnej súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov propagačnej a reklamnej súťaže.

I. Organizátor a prevádzkovateľ súťaže

 1. Organizátorom a prevádzkovateľom súťaže „Vyhraj Tulivak” je spoločnosť
  greenstudio s. r. o. , Michalská 7 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 45378347, DIČ: 202296769 (ďalej len „Organizátor“). Organizátor vyhlasuje propagačnú a reklamnú súťaž s názvom „Vyhraj Tulivak“ (ďalej len „Súťaž“) podľa pravidiel uvedených v tomto Štatúte. Ceny do Súťaže poskytuje greenstudio s. r. o. , Michalská 7 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 45378347, DIČ: 202296769

II. Predmet, účel a trvanie Súťaže.

 1. Predmetom a účelom Súťaže je propagácia služieb a tovarov z obchodnej ponuky Organizátora.
 2. Súťaž sa v zmysle ustanovenia § 3 ods. 5 zákona číslo 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nepovažuje za hazardnú hru. Súťaž sa v zmysle ustanovenia § 845 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov považuje za hru.
 3. Súťaž sa uskutoční v čase od 1.4.2021 do 10.04.2021 (ďalej len „doba trvania Súťaže“) na území Slovenskej republiky.
 4. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, schválená/odobrená,
  spravovaná/riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Instagram. Súťažiaci si uvedomujú, že spoločnosť Instagram voči nim nemá žiadne záväzky.

III. Podmienky účasti v Súťaži – účastníci Súťaže

 1. Do Súťaže sa môže zapojiť ktorýkoľvek užívateľ sociálnej siete Instagram, ktorý:
  a. spraví Follow[Sledovanie profilu..
  b. (postne) pod súťažnou otázkou na profile Organizátora
  na sociálnej siete Instagram https://www.instagram.com/greenstudio.sk/ tagy dvoch známych a splní ďalšie podmienky Súťaže uvedené v tomto Štatúte.
  V prípade neplnoletého účastníka Súťaže všetky relevantné súhlasy a vyhlásenia uvedené v tomto Štatúte a spojené s účasťou v Súťaži robí za súťažiaceho jeho zákonný zástupca.
 2. Používanie viacerých prihlasovacích kont sociálnej sieti Instagram (viacero identít tej istej fyzickej osoby) jedným súťažiacim je zakázané. Porušenie tohto pravidla môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo Súťaže.
 3. Súťaže sa nemôže zúčastniť osoba, ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pomere k Organizátorovi alebo reklamnému partnerovi alebo poskytovateľovi výhry, ako aj osoby k takej osobe blízke v súlade s definíciou tohto pojmu v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“).
  Ak sa preukáže, že výhercom Súťaže je niektorá z uvedených osôb, táto osoba nemá nárok na výhru, výhra sa jej neodovzdá a prepadá v prospech náhradného výhercu.
 4. Každý súťažiaci je oprávnený odstúpiť zo Súťaže. Svoje odstúpenie zo Súťaže je povinný doručiť písomne na adresu sídla Organizátora.

IV. Priebeh Súťaž

 1. Úlohou súťažiaceho je pridať Follow/Sledovanie profilu a pridať tag na dvoch svojich známych pod súťažnou otázkou na profile Organizátora na sociálnej siete Instagram https://www.instagram.com/greenstudio.sk/
  Každý súťažiaci môže odpovedať na súťažnú otázku len raz. Opakovanie odpovedí, resp. viacnásobné zodpovedanie súťažnej otázky jedným súťažiacim môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo Súťaže.
 2. Do žrebovacej databázy bude zaradený každý súťažiaci, ktorý splnil všetky podmienky Súťaže.
 3. Zo všetkých zúčastnených súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky Súťaže, Organizátor vyžrebuje dňa 11.4.2021 jedného výhercu, ktorý získa cenu uvedenú v článku V. tohto Štatútu a dvoch náhradných výhercov.
 4. Výsledky žrebovania a výherca budú uverejnené do 3 pracovných dní na oficiálnej fanstránke Organizátora na sociálnej sieti Instagram https://www.instagram.com/greenstudio.sk/, za predpokladu úspešného kontaktovania výhercu a udelenia súhlasu výhercu na toto zverejnenie v súlade s článkom VI. tohto Štatútu

V. Ceny pre výhercov

 1. Greenstudio venovalo do Súťaže Vyhraj Tulivak v hodnote 39,90€ s DPH.
 2. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu predmetu výhry, o čom sa zaväzuje súťažiacich informovať najneskôr 1 pracovný deň pred dňom žrebovania výhercov, a to formou oznámenia o zmene výhry, ktoré bude uverejnené na oficiálnej fanstránke Organizátora na sociálnej sieti Instagram https://www.instagram.com/greenstudio.sk/ v časti venovanej Súťaži.

VI. Odovzdanie výhry

 1. Za účelom odovzdania výhry sú výhercovia Súťaže povinní poskytnúť
  Organizátorovi požadovanú súčinnosť.
 2. Výherca Súťaže bude za účelom odovzdania výhry kontaktovaný Organizátorom emailom po tom, čo výherca potvrdil záujem o výhru zaslaním svojich kontaktných údajov do súkromnej správy na oficiálnej fanstránke Organizátora na sociálnej sieti Instagram https://www.instagram.com/greenstudio.sk/. Ak výherca neposkytne svoje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, prezývka (ak má), email, telefónne číslo, adresa za účelom odovzdania výhry, alebo ak nebude možné sa skontaktovať s výhercom, toto neposkytnutie súčinnosti spôsobuje zánik práva na výhru a výhra prepadáva v prospech vyžrebovaného náhradného výhercu podľa princípu postupnosti vyžrebovania náhradného výhercu.
 3. Za účelom zverejnenia výsledkov Súťaže a odovzdania výhry je Organizátor oprávnený pri kontaktovaní výhercu vyžiadať si od výhercu Súťaže súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prezývka (ak má), e-mail, telefónne číslo, adresa pre odovzdanie a doručenie výhry. Poskytnutie a potvrdenie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie a nepotvrdenie sa
  považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu nevyhnutnej na odovzdanie výhry, čo spôsobuje zánik práva na výhru a výhra prepadáva v prospech vyžrebovaného náhradného výhercu. Osobné údaje výhercov budú Organizátorom spracúvané najviac po dobu 3 mesiacov odo dňa ich poskytnutia. Poskytnutím osobných údajov udeľuje výherca Organizátorovi súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa za účelom odovzdania výhry a súhlas na zverejnenie osobných údajov v rozsahu meno,
  začiatočné písmeno priezviska a obec na účely uverejnenia mena výhercu na oficiálnej fanstránke Organizátora na sociálnej sieti Instagram https://www.instagram.com/greenstudio.sk/ v časti venovanej Súťaži. Práva súťažiaceho pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“).
 4. Výhra bude výhercom Súťaže doručená prostredníctvom kuriéra na náklady Organizátora, a to po predchádzajúcej dohode s výhercom Súťaže na termíne a mieste
  ich odovzdania. Odovzdanie výhry potvrdí výherca Súťaže podpisom písomného Protokolu o prevzatí výhry. V prípade, ak z dôvodu objektívnej nemožnosti odovzdať výhru výhercovi Súťaže (napr.: nemožnosť kontaktovať výhercu Súťaže, odmietnutie prevziať výhru výhercom Súťaže) nedôjde k odovzdaniu výhry výhercovi Súťaže, výhra prepadá v prospech vyžrebovaného náhradného výhercu podľa princípu
  postupnosti vyžrebovania náhradného výhercu. Zasielanie výhry do zahraničia nie je možné. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť formu odovzdania výhry.
 5. V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.
 6. Organizátor je oprávnený odmietnuť odovzdať výhru výhercovi, ktorý je dlžníkom Organizátora z akéhokoľvek zmluvného vzťahu, alebo Organizátor už predtým vypovedal a/alebo odstúpil od zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ktorá bola uzatvorená s výhercom Súťaže.
 7. Každý výherca má právo odmietnuť výhru.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Výhry v Súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.
 2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Štatútu a/alebo podmienok Súťaže alebo akékoľvek skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže oznámi
  Organizátor na oficiálnej fanstránke Organizátora na sociálnej sieti Instagram https://www.instagram.com/greenstudio.sk/
 3. Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Súťaže zo strany súťažiacich a tiež právo na:
  a. prípadné vylúčenie súťažiaceho z účasti v Súťaži pre nesplnenie niektorej z podmienok Súťaže;
  b. nepriznanie práva na výhru, pokiaľ sa Organizátorovi nepodarí úspešne
  skontaktovať s výhercom v zmysle tohto Štatútu;
  c. nepriznanie práva na výhru, pokiaľ si výherca neprevezme výhru a/alebo ju odmietne prevziať;
  d. nepriznanie práva na výhru aj v prípade, ak nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok Súťaže bude zistené dodatočne (po určení súťažiaceho za výhercu v súlade s týmto Štatútom), najneskôr však do momentu odovzdania výhry;
  e. odovzdanie výhercovi inej výhry, ktorá je kvalitatívne a hodnotne podobná výhre uvedenej v článku V. tohto Štatútu. Náhradná výhra môže byť aj iného druhu resp. charakteru, ako je výhra podľa článku V. tohto Štatútu.
 4. Výhra odovzdaná výhercom predstavuje výhru pred zdanením a Organizátor, reklamný partner nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Akékoľvek iné ďalšie súvisiace povinnosti zaväzujú výhercu.
 5. Zapojením sa do Súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami Súťaže a týmto Štatútom a zároveň poskytuje Organizátorovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prezývka (ak má), email, telefónne číslo a adresa pre doručenie výhry a kontaktné telefónne číslo na účel organizovania tejto Súťaže v
  zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Súťažiaci, ktorý bol
  vyžrebovaný ako výherca Súťaže, berie na vedomie a súhlasí, že prípadný telefonický hovor vykonaný s cieľom kontaktovať výhercu v súlade s týmto Štatútom môže byť Organizátorom, resp. reklamným partnerom nahrávaný na účely preukázania poskytnutia súčinnosti zo strany výhercu. Práva súťažiaceho pri spracúvaní osobných
  údajov podliehajú najmä režimu zákona o ochrane osobných údajov. Poskytnutie a udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľné, avšak jeho neudelenie, resp. neposkytnutie sa považuje za porušenie ustanovení tohto Štatútu a podmienok Súťaže, s ktorým je spojený zánik práva na výhru. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je súťažiaci, resp. výherca oprávnený kedykoľvek odvolať písomne zaslaným oznámením na adresu sídla Organizátora. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov sa považuje za neposkytnutie požadovanej súčinnosti zo strany súťažiaceho a za porušenie ustanovení tohto Štatútu a podmienok Súťaže, s ktorým je spojený zánik práva na výhru.
 6. Aktuálne znenie Štatútu bude k dispozícii na požiadanie v sídle Organizátora alebo na oficiálnej fanstránke Organizátora na sociálnej sieti Instagram https://www.instagram.com/greenstudio.sk/

Vydané v Bratislave dňa 4.3.2021
greenstudio s. r. o. , Michalská 7 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 45378347, DIČ: 202296769