Stavba rodinného domu – exteriér

Pozrite sa s nami, ako prebieha stavba rodinného domu pod našou taktovkou. V tomto blogu vám chcem ukázať postup výstavby jednak z časového hľadiska a tiež po technickej stránke. Ak staviame my, tak na vašej hlave ako investora ostáva iba radosť z toho ako stavba pekne napreduje.Všetky starosti spojené s výstavbou sú na našich pleciach. No keďže nás práca baví, pre nás to starosti nie sú.

Myslíme si, že odbornú prácu majú robiť odborníci a v stavebníctve to platí dvojnásobne. Skúste sa na to pozrieť rovnako, veď ani chirurgovi počas operácie nebudete hovoriť ako má vyzerať priebeh operácie a kedy čo má a nemá použiť. Necháte to na neho. To platí aj pri výstavbe rodinného domu. Poďte sa teda pozrieť ako staviame my a o čo sa nemusíte starať vy.

Stavba rodinného domu – začíname

1. – 6. deň

Mnohé stavebné firmy na Slovensku podceňujú prípravu pozemku. My začíname dôkladným pohľadom zhora, kedy sa nám krásne ako na papieri ukážu všetky záludnosti pozemku. Nasleduje vyčistenie a oplotenie celého pozemku. Vytvoríme zariadenia staveniska, ktoré je dôležitou súčasťou veľkých stavieb, ale aj stavba rodinného domu by nemala byť výnimkou. Okrem bezpečného pohybu, pobytu a práce osôb je nevyhnutné vytvoriť priestor na uloženie stavebných výrobkov a mechanizmov. Rovnako je treba zaistiť odvoz a likvidáciu odpadu.

Po vytýčení a vykolíkovaní stavby geodetom, doslova nakreslíme presné obrysy výkopov. Niekoľkokrát ich kontrolujeme aj z výšky a takúto fotku posielame investorovi, aby si mohol skontrolovať prípravu stavby s výkresom, a tiež aby mal predstavu ako v skutočnosti vyzerá rozloženie domu aj v súvislosti s okolitým terénom. Až potom sa pustíme do výkopov. Základovú ryhu následne skontroluje aj statik aj geodet a až po ich odsúhlasení pokračujeme ďalej.

7.- 12. deň

Keďže pristupujeme ku každému projektu individuálne s ohľadom na všetky miestne pomery, aj potrebné informácie o podloží si zisťujeme sondami a geologickým prieskumom už počas projektovej prípravy. V tomto prípade tvorí podklad stavby navážka materiálu, ktorý pochádza z neďalekého kameňolomu na ťažbu bridlice. Zistili sme, že tento podklad je síce veľmi zhutnený (po každej vrstve navážky ho valcovali), ale je to nesúrodý materiál, ktorý dokonca obsahuje aj staré káble. Aj vzhľadom k blízkemu korytu potoka, hlboké až desať metrov, sme sa so statikom rozhodli pre armované základy aby sme vylúčili prípadné nerovnomerné sadanie stavby, aj z ohľadom na rôznorodosť podkladu, ktorý môže v sebe ukrývať dutinu. Vždy si pred betónovaním základov pripravíme prechody pre kanalizáciu a rozvody, a tiež inštalujeme uzemňujúce časti bleskozvodu.

Prečítajte si: Najčastejšie chyby pri konštrukcii pasívneho domu

Po dvoch dňoch sme začali so zakladaním rohov soklovej časti, ktorá je navrhnutá z betónových debniacich tvárnic vystužených armovaním a spojených s výstužou základových pásov. Tu dbáme na presnosť uloženia, aby soklová časť precízne lemovala vonkajší tvar. Počas celej realizácie dôsledne dbáme na dodržiavanie potrebného času na tuhnutie betónu. Aj v tomto prípade sme pokračovali s navážkou pod základovú dosku až keď boli soklové časti základov dostatočne tuhé. Navážku vždy zhutníme vibrovaním a poslednú vrstvu tvorí makadam ako roznášacia a separačná vrstva.

Pokračujeme realizáciou výstuže do betónovej dosky, ktorú prepájame s armovaním soklových častí základov. Po dokončení základovej dosky sa s ňou ešte trochu pohráme, prebrúsime ju a obrúsime všetky hrany a rohy, aby sa neskôr nepoškodila hydroizolácia. Naša základová doska musí byť úplne hladká, na tom trváme!

Začal druhý mesiac výstavby a múry boli vytiahnuté v priebehu dvoch týždňov.
30. – 60. deň

Základová doska je dokonalé rovná, hladká, bez ostrých hrán či rohov. Miesta, kde pôjde obvodové a nosné murivo sme napenetrovali a pripravili pre natavenie asfaltovej hydroizolácie aj s protiradónovou ochranou. Murovanie obvodovej steny začíname založením rohov a prvým radom tehál uložených na základovej malte, s vyššou pevnosťou v hrúbke asi 2 cm. To nám vyrovná prípadné výškové odchýlky základovej dosky a zabezpečí vytvorenie dokonalej roviny pre ďalšie rady tehál. Z logistického hľadiska sme postup výstavby rozdelili do dvoch častí. Ako prvá postupuje časť s nižšie uloženou strechou, kde sa už pripravuje debnenie na stropnú železobetónovú monolitickú dosku a druhá časť s vyššie uloženou strechou sa práve muruje. Nečaká sa, je dobré počasie a to treba využiť.

60. – 75. deň

Dnes realizujeme oceľovú výstuž navrhnutú pre stropnú dosku nižšej časti domu a pripravujeme tiež perimetrickú izoláciu stropného venca. Oceľová rohož musí byť uložená na dištančných profiloch, aby po zabetónovaní ostala medzi debnením a výstužou požadovaná hrúbka betónu. Rovnako je uložená druhá vrstva oceľovej výstuže, na dištančných profiloch, ktoré zabezpečia jej požadovanú polohu v stropnej doske. Sme detailisti a preto sú naše projekty pripravené do posledných detailov a nenechávame nič na improvizáciu na stavbe. Všetko je vopred premyslené a logicky navrhnuté, bez tepelných mostov.

Nižšia časť stropu je zabetónovaná, tak sme sa pustili do nadmurovania a realizácie stropnej dosky vyššej časti domu. Zároveň bola realizovaná hydroizolácia spodnej časti obvodovej konštrukcie do výšky 50 cm, keďže terasa pôjde o čosi vyššie ako úroveň terénu. Pribudli oceľové nosníky v rohoch a dopĺňa sa zateplenie druhej vyššie osadenej stropnej dosky a atiky. Naše stavby sú vždy čisté a precízne vyhotovené, s dôrazom na detail. Dôležité je napojenie prvého radu tehál na základovú dosku, čo je kritické miesto z hľadiska vzduchotesnosti. My toto miesto, ktoré bude v styku s vrstvami podlahy, istíme aj zo strany interiéru. Rovnako istíme aj miesto styku priečky s obvodovým múrom, kde tiež zaisťujeme vzduchotesnosť. Ostenie je precízne vyrovnané tak, aby sa bitúmenová tesniaca páska okna dala nainštalovať bez vzduchových medzier a tepelných mostov.

Naše stavby sú vždy čisté a pravidelne sa odstraňuje stavebný dopad aj prach.

Pustili sme sa do strešného plášťa!

Pri realizácii plochej strechy je dôležité nepodceniť žiadnu maličkosť, žiaden postup a materiál. Keď stropná železobetónová doska dosiahla svoju tvrdosť, mohli sme odstrániť debnenie a pokračujeme v izolovaní atiky. Táto časť strechy je háklivá a často sa stáva miestom nedokonalého zateplenia. My jej venujeme náležitú pozornosť.

Pred natavením parozábrany z asfaltových pásov sme celý betónový podklad napenetrovali asfaltovým náterom, ktorý zvyšuje ich priľnavosť. Asfaltové pásy sme spájali natavením s presahom minimálne 10 cm, ktorý musí byť v smere sklonu strechy a pásy sú vytiahnuté do výšky atiky. Vytvárajú celistvú izolačnú plochu s precíznym napojením na prestupy. Podklad pod parozábranou musí byť rovný a hladký, bez ostrých prvkov a škár.

Murovaná časť atiky je ukončená v dvojpercentonom spáde. Takto sa vyhneme prácnemu zrezávaniu každého kusu nosnej drevenej konštrukcie atikového oplechovania. Priestor medzi hranolmi je vyplnený tepelnou izoláciou, ktorá sa napája na izoláciu atiky, s vylúčením tepelných mostov.

Prečítajte si: Stavba rodinného domu – práce v interiéri

Tepelnú izoláciu strechy sme navrhli z troch vrstiev polystyrénu a ukladá sa na väzbu, čiže s prestriedaním škár. Od parozábrany ju oddeľuje separačná vrstva zo sklenej textílie. Posledná vrstva polystyrénu je vyrobená na mieru, aby vytvorila požadovaný spád strechy. Dve spodné vrstvy majú hrúbku spolu 40 cm a posledná spádová vrstva má hrúbku od štyroch do dvanástich centimetrov. Aby sme nestrácali čas, tak v časti strechy s hotovou tepelnou izoláciou sme sa pustili do hydroizolácie, ktorá si vyžaduje precízne vyhotovenie. Po dokončení hydroizolácie pomocou strešnej fólie, pripravujeme sa na iskrovú skúšku. Tá overí, či je izolácia strechy tesná. Pri realizácii hydroizolácie je dôležité, aby samotná fólia bola počas prác suchá. A keďže ráno býva hmla a vlhko, museli sme najprv všetko poutierať a až potom pokračovať v izolovaní strechy. Strešné vpuste sú vyhrievané, pretože aj napriek dostatočne nadimenzovanom odtoku aj pre prívalové dažde sa môže stať, že pri zmenách počasia vpusť zamrzne a stáva sa tak kritickým miestom strechy.

Hydroizolácia je vytiahnutá do výšky 10 cm nad úroveň nižšej strechy a napojená na stenu vyššej časti domu, ktorá je tepelne zaizolovaná perimetrickou izoláciou. Dbáme na správne a pedantne vyhotovené všetky spoje a detaily hydroizolácie.

Strecha bola navrhnutá ako priťažená, preto tvorí jej poslednú vrstvu štrk z okruhliakov, ktorý znižuje tepelné namáhanie fólie, znižuje množstvo UV žiarenia prenikajúceho na fóliu a zvyšuje tak jej životnosť. Štrk musí byť od fólie oddelený separačnou sklenou textíliou.

button co vieme zabezpecit

Zateplenie fasády

Dom je navrhovaný v nízkoenergetickom štandarde. Preto kladieme dôraz na dôkladné zaizolovanie fasády ako súčasť premysleného návrhu skladby obvodového plášťa. Okrem toho, že zateplenie patrí k štandardom modernej výstavby, nové budovy musia od 1.1.2013 spĺňať normalizované požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov podľa STN 730540-2(2002). Kompletný systém zateplenia tohto rodinného domu je optimalizovaný podľa tepelnotechnických výpočtov. Začali sme izoláciou spodnej stavby. Použili sme izolačné soklové dosky s hrúbkou 20 cm, ktoré odstraňujú typický tepelný most v oblasti prechodu základov do stien. Sú nenasiakavé, majú vyššiu pevnosť.

Na upevnenie oceľovej nosnej konštrukcie markízy na fasádu sme ešte počas realizácie stropnej železobetónovej dosky pripravili tepelno-izolačné nosné spojovacie prvky (isokorby), určené na prepojenie betónu a ocele. Okrem nosnej funkcie zároveň eliminujú prípadné tepelné mosty v miestach napojenia. Oceľová konštrukcia následne dostala základný náter a konečnú polyuretánovú vrstvu, ktorá ho chráni proti korózii. Pre všetky prvky, ktoré majú byť ukotvené na fasáde, je vhodné vopred pripraviť nosné a tepelnoizolačné prvky – isokorby. Takže aj antikorové tiahla, ktoré držia vonkajší okraj markízy sú upevnené na fasádu cez isokorby. Tiahla sú z antikoru, odpadá tak nutnosť pravidelného ošetrovania a údržby proti korózii. Nosná konštrukcia markízy je hotová rovnako ako izolácia spodnej stavby, vrátane nopovej fólie. Sme pripravení na montáž okien a pokračujeme v zatepľovaní.

Prečítajte si: Krása drsného betónu v interiéri – pohľadový betón

Okná sú namontované spolu s vonkajšími parapetmi. Osadenie okien je navrhnuté tak, aby ich vonkajší okraj lícoval s hranou obvodovej steny, pre lepšie zvládnutie detailu izolácie okennej špalety. Potrebný sklon parapetu sme dosiahli jeho podlepením kockami polystyrénu. Samozrejmosťou je paronepriepustná páska zo strany interiéru a paropriepustná páska zo strany exteriéru. Všetko máme vždy vopred navrhnuté a premyslené. Pod krabice elektricky ovládaných vonkajších roliet sme umiestnili tepelnú izoláciu s hrúbkou 4 cm, ktorá vylepšuje tepelnoizolačné vlastnosti v tomto detaile.

Kým na jednej strane domu pokračujeme v inštalácii vonkajších roliet, na inej strane zároveň postupujeme v prácach na zateplení fasády. Celý systém zateplenia je navrhnutý z troch druhov tepelnej izolácie s rovnakou hrúbkou 20 cm. Spodná stavba je izolovaná soklovými doskami. Na fasádu otočenú k blízkemu susednému domu je navrhnutá tepelná izolácia z dosiek z čadičovej vlny, pre jej dobrú požiarnu odolnosť. Na zbytok domu sme navrhli sivý polystyrén, ktorý má tepelnú vodivosť (λ = 0,031W/m . K)  lepšiu ako čadičová izolácia(λ = 0,036W/m . K) a ešte je aj cenovo výhodnejší. Väzba medzi jednotlivými druhmi izolácie musí byť plynulá a prirodzená.

Prečítajte si: Pasívny dom – vyskúšajte si ako by sa vám v ňom žilo

Keďže sme detailisti, tak kotviace prvky izolácie, či už čadičovej alebo sivého polystyrénu sú zapustenú hlbšie, aby mohli byť prekryté zátkami z rovnakého materiálu. Tepelná izolácia tak nestráca ani trocha zo svojej účinnosti. Počas realizácie je dôležité chrániť čadičovú tepelnú izoláciu pred prípadným dažďom, aby v nej neostala zabudovaná vlhkosť, ktorá by znížila účinok zateplenia. Aby sme počas kotvenia izolácie nenarazili kotvami priamo do vedenia elektriky, vždy si presne označíme trasu elektrického vedenia. Pri akomkoľvek zásahu do fasády počas výstavby tak vieme kadiaľ boli ťahané káble.

V niektorých častiach fasády je navrhnutý kamenný obklad Klinker a plechový kryt roliet nie je vhodný podklad na lepenie obkladu. Navrhli sme preto prekryť krabicu roliet  cementotrieskovou doskou. Realizácia systémového obvodového plášťa sa blíži k finále. Na rade je výstužná a vyrovnávacia vrstva a keďže na časť fasády pôjde kamenný obklad, zvolili sme kotvenie izolácie aj so spevňujúcou sieťkou. Tým sme získali pevný podklad pre obkladové pásiky. Rozhodovali sme sa medzi dvoma vrstvami sklotextilnej sieťky a jednou vrstvou pancierovej sieťky. Výhodnejšia bola prvá varianta.

button portfolio

button kontakt